Bestuur


 

Home
                      

Jong Nederland Utopia is door de Privincie Limburg genomineerd voor de L1 Kinjer Kultuurpries 2008!


 

Stichting
Jong Nederland Utopia is een stichting welke als hoofdtaak heeft het organiseren van diverse leuke activiteiten voor alle leeftijdscategorieŽn zoals Jong Nederland deze hanteert in het district Utopia. In de stichting Jong Nederland Utopia hebben zitting:

Voorzitter:
(Webmaster)
Marco Hesp
Doenssenstraat 23
5966 PE  America
06-51554717
voorzitter@jnutopia.nl
 
Secretariaat: Marjan van Tilburg
Stationsstraat 140
5963 AC  Hegelsom
06-47773197
secretariaat@jnutopia.nl
 
Penningmeester: Laura Janssen
Proccesieweg 20
5853 BP  Siebengewald
06-28483074
penningmeester@jnutopia.nl

Naast dit dagelijks bestuur heeft de stichting 12 leden. Dit zijn de afgevaardigden uit de 12 Jong Nederland afdelingen uit de regio Noord Limburg, het district Utopia.

Zo'n 4 keer per jaar vindt er een vergadering plaats, iedere keer op een woensdag om 20.00 uur in de blokhut van een van de afdelingen.
Hieronder de geplande data en locaties van dit seizoen:

27 maart 2024 Hegelsom
19 juni 2024 BBQ Bergen (19.30 uur)


Huishoudelijk Reglement
De stichting Jong Nederland Utopia heeft Huishoudelijk Reglement opgesteld dat afgeleid is uit haar statuten. Hieronder dit reglement:

Stichting JN Utopia bestaat uit minimaal 3 bestuursleden. De vergaderingen vinden plaats met 1 of 2 afgevaardigde van de aangesloten afdelingen (America, Bergen, Evertsoord, Gennep, Hegelsom, Horst, Kronenberg, Melderslo, Meterik, Sevenum, Siebengewald, Venray).

Het bestuur

 1. De stichting is onafhankelijk: geen der handelingen van het bestuur, die de stichting afhankelijk stellen van enige andere stichting, vereniging en/of instelling heeft geldingskracht.
 2. Alle activiteiten van de stichting staan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en de organiserende afdeling, en het bestuur behoudt zich het recht om elke maatregel te treffen in het belang van de goede orde.
 3. Het bestuur hoeft geen binding te hebben met de organisatie Jong Nederland.

De leden

 1. Onder leden wordt verstaan de afgevaardigden van de afdelingen aangesloten bij het district Utopia.
 2. De afgevaardigden naar de vergaderingen worden benoemd door de eigen afdeling aangesloten bij het district Utopia.

De deelnemers

 1. Deelnemers zijn die jeugdigen, die voldoen aan de statuten van Jong Nederland Utopia.
 2. De deelnemersbijdrage aan activiteiten binnen het district Utopia dient uiterlijk 2 maanden na factuurdatum betaald te worden.
 3. Men houdt op Utopia afdeling te zijn door:
  - Kennisgeving hiertoe aan het bestuur, en leden.
  - Door royement, door het bestuur en de leden van Utopia.
 4. De deelnemers van de stichting genieten de volgende rechten:
  - Deelname aan alle activiteiten van Jong Nederland Limburg en Utopia
    mits daar toe gerechtigd.

Vergaderingen

 1. Stichting Jong Nederland Utopia houdt tenminste vier maal per jaar een gezamenlijke vergadering met bestuur en leden.
 2. Het bestuur vergadert tenminste 1 maal per jaar en verder zoveel als zij dit nodig acht.
 3. Vergaderingen zijn toegankelijk voor de leiding van de afdelingen aangesloten binnen het district Utopia, mits van tevoren aangekondigd.
 4. De uitnodigingen en de agenda voor de vergadering moet tenminste 10 dagen van tevoren bekend gemaakt worden.
 5. De leden van het bestuur van Utopia wordt gekozen bij meerderheid van stemmen door het bestuur en de leden.
 6. De vergadering kan nieuwe leden voor het bestuur voordragen.
 7. Aangesloten afdelingen dienen tenminste deel te nemen aan 4 Utopia vergaderingen per seizoen.
 8. De agenda wordt samengesteld door de secretaris.
 9. Afmelden voor vergaderingen bij de secretaris liefst een dag van tevoren.
 10. Moties kunnen schriftelijk ondertekend door 3 of meerdere afdelingen van het district Utopia ter vergadering worden ingediend. De moties moeten door de voorzitter aan de vergadering ter kennisgeving worden gebracht.
 11. Indien men geen afgevaardigde levert voor een Utopia vergadering dan vervalt voor die vergadering het stemrecht, mits de stem schriftelijk kenbaar is gemaakt aan de voorzitter.

Activiteiten

 1. Als afdeling van Utopia draagt men de volle verantwoording voor de groep deelnemers die men meeneemt naar een districtsactiviteit ook wanneer er geen leiding van de afdeling aanwezig dient te zijn.
 2. Afdelingen dienen zich aan het activiteiten schema te houden, indien dit niet mogelijk is, zo snel mogelijk contact opnemen met het bestuur.
 3. Ruilen binnen het activiteitenschema is mogelijk in overleg met het bestuur, en leden.

FinanciŽn

 1. De financiŽn worden beheerd door de penningmeester of diens plaatsvervanger.
 2. Per boekjaar (1 januari Ė tot en met 31 december) stelt de penningmeester een financieel overzicht op, en legt dit ter inzage over aan bestuur en leden.
 3. De controle op de werkzaamheden van de penningmeester geschiedt 1 maal per boekjaar door een kascontrolecommissie bestaande uit twee vertegenwoordigers van de leden en penningmeester voor een periode van 2 jaar. Mogelijk met een eventueel aan te wijzen onafhankelijk persoon. Aan te wijzen door de leden.

Ieder lid van de stichting Utopia dient kennis te hebben van het Huishoudelijke Reglement van de stichting Jong Nederland Utopia.
 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@jnutopia.nl.
Voor vragen of opmerkingen over Jong Nederland Utopia mail info@jnutopia.nl.
Copyright © 2006 Jong Nederland Utopia. Laatst bijgewerkt: 24 september 2020